ក្រុមហ៊ុនចិនស្វែងរកការវិនិយោគលើការដាំរុក្ខជាតិឱសថ និងរោងចក្រចម្រាញ់