ការនាំចូលមធ្យោបាយធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល៦ខែមានតម្លៃ៦៣៥លានដុល្លារ