សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស និងសម្ព័ន្ធមិត្ដ អំពាវនាវឲមានការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងហុងកុងឲបានឆាប់រហ័ស