ក្រសួងកសិកម្មស្នើកសិករពង្រីក និងពង្រឹងសមត្ថភាពចិញ្ជឹមត្រីនិងកង្កែបក្នុងពេលកូវីត១៩