មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងរ៉ែ ជំរុញឲ្យមន្រ្តីថ្នាក់ក្រោមជាតិ ត្រួតពិនិត្យឲ្យត្រឹមត្រូវលើទីតាំងស្ថានីយ៍ ប្រេង នឹងឧស្ម័ន ឥន្ទនះ ដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យ