បទយកការណ៍ស្ដីពី «ដំណើរការនិងនីតិវិធីទទួលបានឥណទានក្រោមគម្រោងហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល៥០លានដុល្លារ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវិន