(វីដេអូ)៖ សមាគមអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ចិន ប្រគល់សម្ភារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជូនអគ្គលេខាធិការដ្ឋា​នព្រឹទ្ធសភា