ប្រធានកំពង់ផែបេរូត អះអាងថា គ្មានគ្រឿងផ្ទុះណាមួយ ត្រូវបានគេទុកនៅក្បែរសារធាតុដែលផ្ទុះឡើងនោះទេ