ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៤នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានថ្មីទេ