ក្រុមហ៊ុនចំនួន៦៥១ហើយបានសុំចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៍មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។