(វីដេអូ)៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអនុញ្ញាតបើកដំណើរការឡើងវិញ នូវរោងភាពយន្ត និងរោងសម្ដែងសិល្បៈ