ទូតកម្ពុជានៅជប៉ុនជូនដំណឹងពីការផ្អាកជើងហោះហើរពី ណារីតា-ភ្នំពេញ-ណារីតា ដោយសារជំងឺកូវីដ19