រុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះ ៥គ្រឿងផ្ទុកទៅដោយជំនួយនិងបុគ្គលិកពេទ្យទៅកាន់លីបង់