អាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់បានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ISISប្រចាំខេត្តភាគខាងកើត