(វីដេអូ)៖ ក្រសួងផែនការ ផ្សព្វផ្សាយការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្ម​អំបិលអ៊ីយ៉ូដ នៅខេត្តក្រចេះ