(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំដល់មន្ទីរជំនាញ ត្រូវលុបបំបាត់កន្លែងលក់ហ្គាសអនាធិបតេយ្យឲ្យអស់ ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ​