(វីដេអូ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះអនុស្សរណៈជាមួយអង្គការស្វីស គាំទ្រលើកម្មវិធីអភិវឌ្ឍជំនាញ (SDP) ដំណាក់កាលទី២ (២០២០-២០២៤)