ផ្លូវល្បឿនលឿន (ភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ) នឹងបញ្ចប់គម្រោងមុនកាលកំណត់