ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ១,៥ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីជួយប្រទេសថៃក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19