សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៨នាក់ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៨នាក់ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០