ប្រទេសឥណ្ដូនេស៊ីបង្កើតច្រករបៀងធ្វើដំណើរជាមួយប្រទេសចិន និងអារ៉ាប់រួម