ក្រុមសង្គ្រោះរកឃើញអ្នកនៅរស់ ក្រោយការផ្ទុះដ៏ធំនៅបៃរូតសម្លាប់មនុស្សជាង ១០០នាក់និងរបួសរាប់ពាន់នាក់