អភិបាលខេត្តកំពតចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធរំដោះទឹកចេញពីក្រុងកំពត និងស្រុកទឹកឈូ