លីបង់ប្រកាសកាន់ទុក្ខ៣ថ្ងៃចំពោះការផ្ទុះដ៏កក្រើក ខណៈអ្នកស្លាប់កើនដល់៧៨នាក់