មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ ការបើកឲបរទេសចូលមកតាំងពិព័រណ៍នៅកម្ពុជាដើម្បីឲអ្នកផលិតខ្មែររៀនសូត្រពីទំនិញរបស់គេ