ហ្វីលីពីនរកឃើញអ្នកឆ្លងCOVID-19ថ្មីៗជាង៦,៣៥០នាក់ក្នុង១ថ្ងៃដែលជាអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតនៅអាស៊ាន