រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ជំរុញឲ្យសមាគមវារីវប្បករកម្ពុជា យកចិត្តទុកដាក់បន្ថែម លើការអនុវត្តបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម និងពង្រីកអាជីវកម្ម