អូស្ត្រាលីត្រៀមដាក់ពង្រាយយោធានៅរដ្ឋ Victoria ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍កូវីដ១៩ អ្នកបំពានបំរាមនឹងត្រូវពិន័យ ៥០០០ដុល្លារ