(វីដេអូ)៖ បទយកការណ៍ ស្ដីអំពីការវិវឌ្ឍន៍រីកចំរើនរបស់កងវរៈសេនាតូចលេខ២ តំបន់សឹកកំពត