វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីត១៩ របស់រុស្ស៊ីបានសាកល្បងដោយជោគជ័យលើមនុស្ស ខណៈដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបង្ហាញនូវការឆ្លើយតបនៃភាពសុាំ