ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ជាង៥ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ រយះពេល៦ថ្ងៃជាប់គ្នា