(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ មិត្តតន្ត្រីករ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០