(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ ប្រទេសខ្ញុំ ទេសចរណ៍ខ្ញុំ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០