វីដេអូ៖ កម្មវិធី៖ ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០