គណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ថា ផែនទីខ្នាត១/២៥ ០០០ ជាផែនទីដែលគូសដោយប្រទេសវៀតណាម

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត