លោកស្រី អោងសាន ស៊ូជី ប្រកាសឈរឈ្មោះអាណត្តិទី២ជាផ្លូវការ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០