បើការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជោគជ័យ នោះវានឹងត្រូវចែកចាយ ទូទាំងពិភពលោក, នេះបើតាមមន្ត្រីអាមេរិក និងសិង្ហបុរី