(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំប្រតិភូចុះពិនិត្យវិមានឈ្នះឈ្នះ និងតាមបណ្ដោយមហាវិថីវិមានឈ្នះឈ្នះ ជម្រុញឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ រៀបចំអោយបានស្អាតជាប្រចាំ