(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលជំនួយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ក្នុងការការពារ និងឆ្លើយតបការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩