រដ្ឋមន្រ្ដីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ពន្យល់អំពីការបង្កើតផែនទីខ្នាត១លើ២៥០០០