ករណីឆ្លងវីរុសទូទាំងសកលលោកកើនឡើងជាង១៨ លាននាក់ខណៈអូស្ត្រាលីដាក់បម្រាមគោចរ