ការនាំចេញសាច់សត្វរបស់កម្ពុជានៅមិនទាន់អាចកើតមានភ្លាមៗឡើយ