កម្ពុជាកំពុងខ្នះខ្នែងជួយស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀននៅវៀតណាម