ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ការតម្កល់ប្រាក់សម្រាប់ជនបរទេសចូលកម្ពុជាត្រូវបន្ថយពី៣ពាន់ដុល្លារមកត្រឹម២ពាន់ដុល្លារវិញ