សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ ០១នាក់ និងករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៣ នាក់ នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០