មាជិកព្រឹទ្ធសភាភូមិភាគ៥បញ្ជាក់ថា សុខភាព សន្តិភាព ពេលវេលាជាកត្តាសំខាន់