វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការផ្ដល់ប្រឹក្សាជាមូលដ្ឋានដល់ស្ត្រី និងក្មេងស្រីរងគ្រោះ នៃយេនឌ័រ