កម្ពុជានឹងចូលរួមតាំងពិព័រណ៍អន្ដរជាតិនៅប្រទេសចិនក្នុងខែវិច្ឆិកា