(វីដេអូ)៖ ការចែករំលែកចំណេះដឹង​ និងបទពិសោធន៍ការងារការទូត នៅសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប