(វីដេអូ)៖ វិស្វករដែលបានចុះបញ្ជីនៅគណៈ​វិស្វករកម្ពុជា នឹងមានសិទ្ធិស្មើមុខស្មើមាត់ អាចបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងអាចបំលាស់ទីធ្វើការបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង​ នៅក្នុងពិភពលោក